BILD-IT obuka vodi polaznike kroz sve vještine potrebne da postanu full-stack software developeri.

PRIJAVI SE

Statistike vezane za polaznike naših radionica

Program obuke

Kroz BILD-IT obuku, učesnik stiče sljedeće vještine full stack developmenta:

1. JavaScript

2. TypeScript

3. Frontend tehnologije: HTML/CSS, JavaScript DOM, React, NextJS

4. Backend tehnologije: Node.js, Express

5. Baze podataka: relacione i nerelacione baze podataka

6. Alati vezani za umjetnu inteligenciju (AI) i softver development (efikasno korištenje ChatGPT-a i GitHub Copilota za generisanje koda, debugging i testiranje)

7. Znanje o razvoju web aplikacija baziranih na umjetnoj inteligenciji (koncepti, relevantni API-ji i SDK-ovi, LangChain)

8. Version Control (Git i GitHub) i najbolje prakse procesa softver developmenta

9. uspješna potraga za poslom ili freelance

BILD-IT Program Mentorstva i MERN Tehnologije

MERN stack predstavlja aktuelan skup JavaScript tehnologija koje se koriste za razvijanje web aplikacija. 4 tehnologije od kojih je MERN sačinjen su: MongoDB, Express, React i Node.js.

Naš program se sastoji iz dvije glavne cijeline: Uvod u programiranje i full-stack development.

Uvod u programiranje

Svrha prvog dijela obuke je da upozna, i obuči, polaznike sa osnovama programiranja. Ova jedinica programa je fokusirana na osnovne principe JavaScript programiranja, HTML/CSS tehnologija kao i VSCode editora koda. Kroz kombinaciju mentorstva uživo kao i intenzivnog samostalnog rada na zadacima i projektima, polaznici ove jedinice će naučiti osnove programiranja te tako postaviti temelje za daljni napredak, samostalno ili uz pomoć BILD-IT-a.


Kako je svakodnevni posao softver developera zbog alata baziranih na vještačkoj inteligenciji danas drugačijeg karaktera, BILD-IT obuka u prvom dijelu obuke također naglašava razvoj vještina komunikacije i rješavanja problema.


Ova jedinica programa počinje sa intenzivnim mentorstvom uživo nakon koje slijedi par sedmica samostalnog rada od kuće sa dnevnim zadacima i pregledanjem zadataka od strane mentora. Jedinica programa “Uvod u programiranje” završava ciklusom testova i intervjua. Ukoliko polaznik uspješno prođe testove i intervjue, ona ili on bivaju pozvani da se pridruže narednom dijelu obuke - Full-stack development.


Full-stack development

Cilj ovog dijela programa je da upozna polaznike sa osnovama full stack web developmenta kao i da upozna polaznike sa širim svijetom software developmenta van okvira programskog jezika JavaScript i HTML/CSS tehnologija. Ovaj dio programa se fokusira na unit testiranje, baze podataka, uvod u mreže, web development kao i razne druge alate i frameworke potrebne za uspješno zaposlenje u industriji. Kroz kombinaciju mentorstva uživo kao i intenzivnog samostalnog rada na zadacima i projektima, polaznici će naučiti kako graditi web aplikacije.


U ovom dijelu obuke polaznici će početi koristiti AI alate za generaciju koda, testiranje i debugging, te će praktično proći kroz optimalan proces razvoja softvera kroz rad na projektima, indvidulano, ali i u timu.


Ovaj dio programa se sastoji od kombinacije individualnih projekata kao i mentorstva uživo. Počinje sa mentorstvom uživo te projektima koji uključuju testove koje polaznik mora položiti. Ova jedinica, s vremenom, evoluira u individualno mentorstvo sa fokusom na tehnologije i vještine specifično odabrane da se poklope sa ambicijama i težnjama pojedinačnog polaznika.


Česta pitanja

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

Svi koji imaju najmanje 18 godina se mogu prijaviti na BILD-IT.

KAKO SE MOGU PRIJAVITI?

Prijaviti se možete tako što ćete ispuniti formu koju vidite kada kliknete na dugme PRIJAVI SE. Nakon što ste ispunili forumu, kontaktirat ćemo Vas sa sljedećim koracima u Vašoj aplikaciji.

KAKO UČESNICI BIVAJU ODABRANI?

Nakon što popunite formu s vašim podacima na mail ćete dobiti informacije o terminima info sastanaka na kojima ste obavezni prisustvovati uživo.

Jedini kriteriji su:

DA LI SE UČEŠĆE NA BILD-IT OBUCI NAPLAĆUJE?

Cijela obuka je besplatna! Međutim, učesnici se moraju obavezati da će u potupunosti izvršavati svoje obaveze.

KOJA ORGANIZACIJA IMPLEMENTIRA BILD-IT obuku?

BILD-IT obuku implementira organizacija BILD u partnerstvu sa Muftijstvom tuzlanskim.

Upoznajte naše mentore

Uskoro ćemo odabrati i nove mentore ovogodišnje BILD-IT obuke...

Naši sponzori

Sljedeće ustanove su doprinjele jednoj ili više aktivnosti organizacije BILD od 2009. godine.